Lt En Ru
lt
en ru

Laisvos darbo vietos

 

Kviečiame dietistus prisijungti prie biuro komandos

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ieško dietistų, norinčių dirbti Kauno miesto ugdymo įstaigose:

Įstaigos pavadinimas: Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Pareigų pavadinimas: Dietistas. Darbo sutartis neterminuota, 1,0 etato krūvis

Darbo vieta (miestas):

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos Kauno mieste

Reikalavimai:

 • Turėti aukštojo neuniversitetinio dietisto profesinio bakalauro kvalifikaciją  arba aukštojo universitetinio mitybos organizavimo, maisto mokslo studijų krypčių bakalauro kvalifikaciją.
 • Išmanyti Europos sąjungos norminius dokumentus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Higienos ir Medicinos normas bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius mitybos organizavimą, valgiaraščių sudarymą, maitinimo ir maitinimosi priežiūrą.
 • Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, spręsti iškilusias problemas ir
 • Išmanyti komandinio darbo ir komandos formavimo principus.
 • Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (Word, Exel gebėti naudotis internetu ir kitomis programomis (pvz. „Valga“)).
 • Sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles.
Darbo funkcijos:
 • Laikytis darbo tvarkos taisyklių;
 • Organizuoti vaikų maitinimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose;
 • Sudaryti perspektyvinius valgiaraščius;
 • Sudaryti kasdienius valgiaraščius, atsižvelgiant į perspektyvinio meniu planą;
 • Parengti kiekvieno patiekalo technologines korteles, kuriose nurodoma į patiekalą įeinančių produktų masė brutto ir neto, patiekalo išeiga, maistinė ir energetinė vertė;
 • Tikrinti patiekalų, ruošiamų pagal valgiaraštį, kokybę;
 • Kontroliuoti maisto produktų kokybę;
 • Neleisti realizuoti nekokybiškų maisto produktų bei patiekalų;
 • Koreguoti mitybos racioną pagal gydytojų nurodymus;
 • Sukurti ir įdiegti į praktiką naujas dietinių patiekalų receptūras ir technologijas;
 • Tvarkyti dokumentaciją, nustatyta tvarka teikti statistines ir kitas privalomas atskaitomybės žinias;
 • Dalyvauti vaikų sveikos gyvensenos ugdyme.

Darbo užmokestis:

Darbo užmokestis: 1050 eur (neatskaičius mokesčių)
Dokumentai kurie turi būti pateikti:
 • Gyvenimo aprašymas: (CV) (atsiunčiamas);
 • Išsilavinimą liudijančio dokumento kopija;
 • Papildomus dokumentus (rekomendacijas, išklausytų kursų, seminarų/mokymų pažymėjimų kopijas) pretendentas atsineša į pokalbį.

Dokumentai priimami adresu:

el. p.: alina.lukosiute@kaunovsb.lt

Ryšio duomenys išsamesnei informacijai:

 tel. nr. +37067420492
 

Skelbimas galioja iki:

 2019-12-06

Detalus profesijos aprašymas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/26a61fd0299711e58a4198cd62929b7a?jfwid=2r1mctal

 

 

 


 Informacija apie Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro skelbiamus konkursus ir priėmimą į laisvas darbo vietas pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ 23 punkto reikalavimais.

Esi kūrybingas, veiklus ir iniciatyvus? Moki dirbi su vaikais ir žinai, kaip reikia ugdyti sveiką jaunąją kartą? Kviečiame prisijungti prie biuro komandos!

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ieško iniciatyvių ir su vaikais mokančių dirbti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų.

Įdomios ir vaikus įtraukiančios sveikos gyvensenos veiklos turi mokinti moksleivius aktyvaus ir sveikatai naudingo gyvenimo būdo.

Pareigybių aprašymą rasite čia: pareigų aprašymas.

Pagrindinės visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos – vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose.

Savo gyvenimo aprašymą (CV) siųskite El. p. laima.kurlaviciene@kaunovsb.lt.

 

Daugiau informacijos

Personalo specialistė Laima Kurlavičienė

Tel. (8 37) 45 47 17

El. p. laima.kurlaviciene@kaunovsb.lt 

© 2017 Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras