Lt En Ru
lt
en ru

Kaunas – sveikas miestas

Kaunas – sveikas miestas

Nuo 2014 m. Kaunas pri­sijungė prie Pasaulio svei­katos organizacijos Sveikų miestų tinklo. Šio projekto tikslas – visose politikos srityse akcentuoti sveikatą kaip vertybę. Sveikų mies­tų tinklas, vadovaudamasis Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslais (žr. pa­veikslėlį), kuria savo vei­klas, o pagrindinis jų vyk­dytojas yra miestų valdžia ir ten gyvenantys žmonės. Ką, siekdama, kad jų mies­tas taptų sveikas, nuveikė ir dar ketina nuveikti Kauno miesto savivaldybė?

Ko siekia sveikas miestas?

Užtikrinti švarią ir saugią miesto aplin­ką, saugoti gamtą ir kurti žalią miesto aplinką, skatinti aktyvių ir viena kitą palaikančių bendruomenių vystymąsi. Taip pat siekiama sudaryti sąlygas gyven­tojams dalyvauti priimant sprendimus, kurie susiję su jų sveikata ir gerove, už­tikrinti, kad būtų patenkinti visų miesto gyventojų pagrindiniai poreikiai (maistas, vanduo, pastogė, pajamos, saugumas ir darbas). Ne mažiau svarbu ir gerinti vi­suomenės bei asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą visiems, mažinti gyventojų sergamumą.

Įgyvendindama šiuos tikslus, Kauno miesto savivaldybė atnaujina miesto par­kus, tobulina miesto susisiekimo sistemą, plečia dviračių takų infrastruktūrą ir kt. Sveiko miesto projekto veiklą koordinuoja Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Svarbus jo šių metų darbas buvo suorganizuoti Kauno miesto gyventojų pasitenkinimo miesto aplinka tyrimą, kurio tikslas – išsiaiškinti Kauno miesto gyventojų nuomonę apie miesto aplinką ir jos kokybę ir, apibendrinus pa­siūlymus, nustatyti, kokių pokyčių reikia miestui. Tad kiekvienas anketą užpildęs kaunietis prisidėjo prie sveikesnio ir pa­trauklesnio savo miesto kūrimo.

Kodėl aplinka yra svarbi?

Aplinka, kurioje leidžiame savo lai­ką, labai svarbi mūsų gyvenimui ir gerai savijautai. Gerinant aplinkos sąlygas, su­teikiant žmonėms daugiau galimybių pa­sirinkti sveikatai palankesnius produktus ar veiklas, prisidedama ir prie jų sveikatos gerinimo bei tausojimo.

Dažniausios miesto aplinkos proble­mos, dėl kurių kenčia ir mūsų sveikata, yra susijusios su triukšmu ir oro tarša, žaliųjų plotų trūkumu, netinkamu transportu ir mažesnėmis fizinio aktyvumo galimybė­mis. Sveikatai žalingi oro teršalai gali su­trikdyti kraujotakos ir kvėpavimo sistemų darbą. Sveikata taip pat priklauso nuo to, ar žmogaus gyvenamojoje aplinkoje yra pakankamai rekreacijos zonų, ar tinka­mai organizuojama medicininė priežiūra. Svarbi ir aplinkos infrastruktūra – trans­portas, miesto planavimas.

Kokia nauda gyventojams?

Nustačius esamus ir galimus miesto pra­našumus bei trūkumus, galima priimti tin­kamus sprendimus ir nukreipti išteklius ten, kur jų labiausiai reikia. Aktyvus ir nuoširdus dalyvavimas tokiuose tyrimuose gali padėti tobulinti savo miestą, susikurti jį tokį, kuria­me būtų malonu ir sveika gyventi.

Atsižvelgus į gyventojų išsakytą nuo­monę, savivaldybei ir seniūnijoms buvo pateikti pasiūlymai, kaip spręsti kauniečių įvardytas problemas.

Labiausiai patenkinti miesto infrastruktūra

Kauno miesto gyventojų pasitenkinimo miesto aplinka apklausa buvo vykdyta 2018 m. kovo–liepos mėnesiais pagal Škotijos nacionalinės sveikatos tarnybos parengtą klausimyną „Place Standard“. Klausimy­nas apima 13 sričių: tai judėjimas, viešasis transportas, eismas ir parkavimas, gatvės ir erdvės, natūrali aplinka, ekologijos skatini­mas, žaidimai ir poilsis, infrastruktūra, būs­tas, socialiniai ryšiai, tapatumas, saugumas ir kontrolė. Iš viso apklausoje sudalyvavo 1 292 Kauno miesto gyventojai. Tyrimo rezultatus galite atsisiųsti čia.

Prasčiausiai gyventojai įvertino judėji­mo sritį – skyrė jai 3 balus. Anot jų, miestui labiausiai trūksta dviračių takų jungčių, ne visi pėsčiųjų takai ir šaligatviai yra geros būklės. Kiek geriau (4 balais) įvertintos šios sritys: eismas ir parkavimas bei kontrolė. Kauno miesto gyventojams trūksta parka­vimo vietų daugiabučių namų kiemuose, stinga informacijos apie rengiamus terito­rijų pokyčius. Miesto infrastruktūra įvertin­ta geriausiai – 6 balais. Miesto gyventojai mano, kad Kaune pakanka viešojo maitini­mo, švietimo, asmens sveikatos priežiūros ir kitų įstaigų, pramogų vietų. Likusios sri­tys (viešasis transportas, gatvės ir erdvės, natūrali aplinka, ekologijos skatinimas, žaidimai ir poilsis, būstas, socialiniai ryšiai, tapatumas ir saugumas) įvertintos 5 balais, tad dar yra kur tobulėti.

Prasčiausiai beveik visas sritis įvertino 65 metų ir vyresni Kauno gyventojai. Judėjimo, eismo ir parkavimo, žaidimų ir poilsio, būs­to ir socialinių ryšių sritis vaikai iki 18 metų vertino geriau negu kiti miesto gyventojai.

Idėjos visuomet laukiamos

Nuo 2019 m. prasideda naujas Svei­kų miestų tinklo veiklos penkmetis, tad laukia nauji tikslai ir iššūkiai. Numatoma geriau informuoti apie įvairias organizaci­jas, įstaigas ir žmones, kurie prisideda, kad mūsų miestas iš tiesų būtų sveikas. Dar viena prioritetinė sritis – bendruomenių kūrimas, gyventojų iniciatyvų kurti sveiką miestą skatinimas.

Projekto koordinatoriai visuomet laukia kauniečių idėjų, kaip turėtų atro­dyti sveikas miestas, o organizacijas ir įstaigas kviečia prisidėti prie organizuo­jamų veiklų. Susisiekti galima el. paštu healthycities@kaunovsb.lt su Sveiko mies­to projekto koordinatore Kaunui Iveta Kučinskaite.

Kalendorius

kovas,
2019
P
A
T
K
P
Š
S
Visi renginiai

Naujienlaiškis

Naujienos tiesiai į Jūsų el. pašto dėžutę!
Loading
© 2017 Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras