Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra - Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros skyrius

SKYRIAUS TIKSLAS:

Vykdyti sveikatos priežiūrą mokyklose, padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

SKYRIAUS UŽDAVINIAI:

  • Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę kuriant sveiką aplinką mokyklose, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
  • Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
  • Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią.

SKYRIAUS FUNKCIJOS:

Vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas

1. Organizuoti ir koordinuoti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių bendrojo lavinimo mokyklose, veiklą.
2. Organizuoti ir koordinuoti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių profesinėse mokyklose, veiklą.
3. Organizuoti ir koordinuoti sveikatos specialistų, dirbančių ikimokyklinio ugdymo įstaigose, veiklą.
4. Organizuoti ir koordinuoti studentų sveikatinimo priemones.
5. Organizuoti ir kontroliuoti mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos kėlimą.
6. Teikti siūlymus Biuro direktorei dėl sveikatos priežiūros mokykloje organizavimo.
7. Teikti sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), rajono gyventojams.
8. Organizuoti visuomenės švietimą sveikatos klausimais.
9. Teikti informacinę, konsultacinę ir metodinę pagalbą miesto bendruomenei.
10. Inicijuoti sveikatinimo projektų (programų) rengimą ir dalyvauti juos rengiant.
11. Organizuoti Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų ir Savivaldybės tarybos patvirtintų programų įgyvendinimą Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklose ir bendruomenėje.
12. Organizuoti Kauno miesto bendruomenėje priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.
13. Numatyti ir įgyvendinti užkrečiamųjų ir lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikos priemones Kauno mieste.
14. Bendradarbiauti su kitais visuomenės sveikatos priežiūros specialistais, mokyklos specialistais, kitų įstaigų atstovais, miesto bendruomene, įvairiomis organizacijomis, rėmėjais.
15. Pagal kompetenciją nagrinėti gyventojų skundus ir pareiškimus.
16. Pagal kompetenciją atstovauti Biuro interesams įstaigose, organizacijose ir kt.
17. Rengti ataskaitų ir atsakymų projektus.
18. Rengti įsakymų ir sprendimų projektus, susijusius su mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų darbo organizavimu.
19. Vykdyti sveikatos priežiūrą mokyklose, padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.