Sveikatos priežiūra mokyklose - Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Visuomenės sveikatos priežiūra ugdymo įstaigose

Kiekvieno individo, o kartu ir visos visuomenės svarbiausias uždavinys - užtikrinti sveiką vaikų gyvenimo pradžią ir jo tolimesnį vystymąsi, sudarant tam palankias sąlygas. Mokykla - palanki vieta puoselėti vaikų sveikatą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius bei plėtoti sveikatinimo veiklą, atsižvelgiant į vaiko raidos ypatumus.

Sveikatos priežiūros specialisto darbas mokykloje priskiriamas pirminei sveikatos priežiūrai. Pirminė sveikatos priežiūra yra svarbiausia sveikatos priežiūros grandis, sprendžianti pagrindines mokiniu sveikatos problemas.

Ugdymo įstagose dirbančių visuomenės sveikatos priežiūros specialistų funkcijos:
- Analizuoja ir vertina mokyklos bendruomenės sveikatai įtaką darančius veiksnius
- Paaiškina mokiniams, tėvams bei mokytojams sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo būdus bei išmoko juos taikyti praktiškai
- Laiku pastebi mokinių sveikatos problemas, nustato jų svarbą ir prioritetus, prireikus nukreipia juos į sveikatos priežiūros įstaigas
- Pasirenka tinkamus sveikatos stiprinimo metodus ir juos taiko
- Moka vertinti ugdymo aplinką, mokinių mitybą, ugdymo procesą pagal teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą
- Atpažįsta gyvybei pavojingas būkles, suteikia pirmąją pagalbą
- Savarankiškai ir pasitelkdamas mokyklos bendruomenę bei kitų institucijų specialistus, suinteresuotus asmenis rengia sveikatinimo veiklos programas (projektus)
- Bendrauja ir bendradarbiauja su mokyklos bendruomene, dirba komandoje
- Planuoja ir vertina savo veiklą, tvarko veiklos dokumentus, rengia ataskaitas, bei rekomendacijas
- Laikosi etikos principų ir veiklos etikos taisyklių