Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įkurtas 2008 metų pradžioje, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu. Biuro veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto, savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos, valstybės biudžeto ir kitų teisėtai įgytų lėšų.

Pagrindinis Biuro veiklos tikslas – rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti Savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagrindinė Biuro veiklos sritis – Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamų savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims savivaldybės teritorijoje, taip pat kelių savivaldybių teritorijoje, jeigu tai yra nustatyta Biuro steigėjo ir kitų savivaldybių sudarytoje sutartyje.

Biuro veiklos pobūdis – visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas gyventojams.

Pagrindinės biuro veiklos:

  • Kauno miesto gyventojų gyvensenos ir elgsenos stebėsena ir jos pokyčių analizė.
  • Visuomenės sveikatos gerinimo ir ligų profilaktikos programų įgyvendinimas, sveikos gyvensenos propagavimo veiklų vykdymas.
  • Vaikų ir moksleivių sveikatos priežiūra bendrojo lavinimo ugdymo įstaigose vykdymas.
  • Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų veiklos ugdymo įstaigose koordinavimas.
  • Sveikatą stiprinančių dienų ir programų inicijavimas ir įgyvendinimas kartu su partneriais.
  • Žinių apie sveiką gyvenseną skleidimas ir sveikos gyvensenos propagavimas, informacijos gyventojams apie sveikatinimo priemones ir renginius teikimas.
  • Metodinės medžiagos, susijusios su sveikatinimo veikla, leidimas.
  • Steigėjo ar įgalioto asmens nustatytų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimas.